Hanna Brynhildsen på Zoom under presentationen av sitt examensarbete.

Examensarbetet ”Fördelar med stål som byggmaterial ur ett hållbarhetsperspektiv” publicerades efter sommaren 2020. Det gjordes av Hanna Brynhildsen på uppdrag av Stålbyggnadsinstitutet som ett examensarbete vid Chalmers.

Det är kanske inte möjligt att säga att ett material är det mest hållbara alltid och överallt. Det har att göra med applikationen. Det är viktigt med “rätt material på rätt plats”, och hybrid kommer förmodligen att vara den bästa lösningen, även i framtiden. Stål är ett hållbart material och i vissa fall det mest hållbara valet. Detta är delvis baserat på det faktum att stål är ett cirkulärt material, vilket innebär att det kan återanvändas och återvinnas upprepade gånger. Stål kan ha en lång livslängd, eftersom dess egenskaper vanligtvis är oförändrade såvida det inte utsätts för brand, korrosion eller utmattning. Det är svårt att tävla mot stål om det finns krav på stora öppna ytor, små dimensioner, stora laster eller om det finns risk för explosion.
Bara under de två senaste åren har miljöfokuset och kunskapen ökat, och många företag arbetar nu målmedvetet för att minska deras miljöpåverkan. Medvetenheten om konstruktionsmaterialens påverkan på miljön är också något som har ökat nyligen. Det pågår bland annat projekt inom stålindustrin med fokus på att fånga och lagra CO2-utsläpp från produktionen.
Hållbarhet är ett brett koncept, och enligt litteraturstudier handlar hållbarhet inom byggbranschen bland annat om effektivitet, flexibilitet och livslängd.
Något som saknas är en allmän praxis/standard för att beräkna miljöpåverkan av material i byggbranschen. Beroende på mål och omfattning används LCA-metoden på olika sätt, och få operatörer överväger hela livscykeln. Svårigheter med att samla in data och tolka resultat innebär att många personer inte använder metoden, åtminstone inte till fullo.
Intervjuer indikerar att ekonomin har högre prioritet än miljön i byggbranschen idag. Vissa företag sticker ut och investerar mycket för att minska miljöpåverkan, men för att alla företag skall investera i miljön och nå klimatneutralitet 2045 krävs regelverk och incitament.
Slutsatser är delvis baserade på intervjuer som har genomförts för att få en indikation av dagens situation. Det är viktigt att påpeka att det bara är en indikation på grund av antalet intervjuer.
Syftet med avhandlingen var att hitta fördelarna med stål som byggnadsmaterial ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket är begränsat till miljö och ekonomi. Rapporten är även begränsad till svensk byggindustri och stål.

Via länken här kan du ladda ner Hannas examensarbete.